Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата www.fotosviat.bg

Моля, прочетете внимателно преди използването на този Онлайн магазин и сайта настоящите Общи условия между "Фомус" ООД собственик на интерент страницата www.fotosviat.bg (наричана по-нататък “Сайтът”, Fotosviat.bg, "Администраторът" или Онлайн магазин)  и лицата ползващи този сайт.

Дефиниции

"НИЕ","Фомус" ООД,"Дружеството" - означава "Фомус" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Сан Стефано" № 14 Б, ЕИК 831152722, тел. 029434444, e-mail: fomus@fomus.com -дружество - собственик на онлайн магазин на www.fotosviat.bg
"Сайт"- означава уебсайт на адрес www.fotosviat.bg
"Акаунт" - означава регистрация на www.fotosviat.bg
"Онлайн магазин" - означава виртуалният магазин находящ се на www.fotosviat.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интерент.
"Ползвател" - означаа лице ползващо функционалностите на сайта
"Купувач" - означава лице, което извършва покупки на стоки от онлайн магазина.
"Потребител" - означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /"ЗЗП"/.
"Лични данни"  - означава личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство /"ЗЗЛД"/.
"Наложен платеж" - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/
"Общи условия" - означава настоящите общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези  общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия за ползване на този сайт и онлайн магазин.


I. Общи условия.

Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.fotosviat.bg, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и  безплатна.

ВАЖНО! Чрез регистрацията си на Сайта Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. Fotosviat.bg си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.


ІІ. Авторски права


Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на Fotosviat.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Fotosviat.bg и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на Fotosviat.bg, е непозволено.


ІII. Описание на услугите


1. Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и услуги, и закупуването им от Fotosviat.bg и/или участващите в Сайта търговски обекти. Сайтът Ви предоставя богат избор на реномирани търговски обекти, стоки и услуги с подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки и услуги.

2.Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. При осъществяване на поръчка поставянето на отметки в полетата означава съгласие със съдържанието им.

3. При избор и изпращане на файлове за копиране е възможно да има  прекъсване на доставката на интернет. Администраторът не носи отговорност, в случай че това е довело до загуба на изпратена информация. Задължението да притежава копие на изпратената информация е изцяло на Потребителя.

4. Файловете, които могат да бъдат изпращани за копиране, трябва да са в jpg-формат, до 10 MB и минимум 100 dpi.

5. Времето за изпълнение на поръчка е от 1 до 4 работни дни (без официални празници и неработни дни). Ако не сте получили потвърждение за успешно приета в системата поръчка, не можете да имате претенции при неизпълнението й.

6. Изпълнението на поръчката стартира след потвърждение на телефон 0888 83 60 07.

7. Обявените цени в Сайта са с ДДС, в български лева и за един брой и са валидни единствено и само към момента на публикуването им като "Фомус" ООД си запазва правото без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвръдени от "Фомус"ООД поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка - посочена отделно, в случай, че такива се дължат.

8. Отговорността за съдържанието на поръчката е изцяло на Потребителя. След преглед на поръчката, натискането на бутон Разплащане (Потвърждение) изразява съгласие с параметрите й.

9. Законова гаранция. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската ганация, продавачът отговаря за липса на съотвестие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.


IV. Политика за защита на личните данни


Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти виначи и била от първостепенно занчение за нас. Fotosviat.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Fotosviat.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Fotosviat.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги/например транспорнти, куриерски, сервизни, финансови институции, застрахователи и др./. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Fotosviat.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.


V. Ограничаване на отговорността


Fotosviat.bg прави всичко възможно, за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Fotosviat.bg не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от търговските обекти. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Fotosviat.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Fotosviat.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока. Fotosviat.bg не носи отговорност, ако търговски обект не предостави на Потребителя стоката, поръчана от последния чрез Сайта, или не предостави стоката с очакваното от Потребителя качество поради причини, които са извън контрола или не могат да се вменят във вина на Fotosviat.bg. Потребителят следва да търси обезщетение за всички вреди директно от съответния търговски обект.


VI. Регистрация


1. Поръчка на стоки и услуги могат да правят само регистрирани в системата Потребители. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки и услуги, Потребителят трябва да е попълнил вярно онлайн електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и, при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

2. Правото да са регистрирани Потребители в този Сайт имат лицата над 18 години.

3. Потребителят гарантира и носи отговорност за запазване на тайната на потребителското си име и парола, както и за действията, извършени при използването им.

4. Приемайки настоящите Общи условия, се съгласявате да не използвате услугите, предоставени от Сайта, за незаконни и неморални цели.

По всички въпроси, неуредени от тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Fomus

ОФИС


гр. София
кв. Слатина, ул. Корал, бл. 12- офис

fomus@fomus.com

МАГАЗИН


гр. София
бул. Витоша 4 (до Съдебната Палата)

fotosviat365@abv.bg

  Начало

За фирмата

Промоции

Новини и събития

Партньори

Контакти

ОНЛАЙН МАГАЗИН
https://fotosviat.bg

BGEN